IBT International AUSDOOR Industries
A.B.N. 29 080 782 832 A.B.N. 65 100 012 253
Australia Australia
Address: Address:
221 Wright St 221 Wright St
Sunshine West 3020 Sunshine West 3020
VIC Australia VIC Australia
Phone: Phone:
+61 3 9311 4105, 99493486 +61 3 9949 3438
Fax: Fax:
+61 3 9949 3489 +61 3 9949 3489
   
   
  China
   
  Address:
  Nan Jing City
  Jian Ye District
  Jiang Xin Zhou
  Lv Dao Hua Yuan
  Building 1 - No. 105
   
   
  Phone:
  +86 25 8633 3627
  Fax:
  +86 25 8633 3738